اینجا شصت و هفت است... گروه آموزشی کریم نقی لو
جهان در حال تغییر است... و ما جزئی از تغییر
آغازگر راهی خواهیم بود بی پایان... برای رسیدن به باورهایمان